Sửa đổi Điều lệ về việc quy định thêm chức danh quản lý là Phó Chủ tịch HĐQT

Sửa đổi Điều lệ về việc quy định thêm chức danh quản lý là Phó Chủ tịch HĐQT
Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm...
 

Hỏi
 
Công ty cổ phần chúng tôi vừa Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ về việc quy định thêm chức danh quản lý là Phó Chủ tịch HĐQT. Xin hỏi quy định như vậy có được không?
 
Trả lời
  
Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.
 
 
Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: 
 
Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau: 
 
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 
b) Ngành, nghề kinh doanh;
 
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 
d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 
đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
 
g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 
h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 
i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 
k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 
l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 
m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 
n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 

Xin thông báo để Ông, bà biết.
 

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0BJGGO
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

Biểu mẫu

Từ khóa liên quan

 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow